Aviso legal. Política de privacidad y cookies

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ANNA MARTÍ I SOLANES manifesta que el domini mardesalut.com és propietat de ANNA MARTÍ I SOLANES, amb CIF 39688098B, i amb domicili a Carrer Sant Antoní núm 91 de 43800 Valls (Tarragona) i correu electrònic info@mardesalut.com

ANNA MARTÍ I SOLANES no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, ANNA MARTÍ I SOLANES no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ANNA MARTÍ I SOLANES estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de ANNA MARTÍ I SOLANES poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ANNA MARTÍ I SOLANES o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ANNA MARTÍ I SOLANES

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades per ANNA MARTÍ I SOLANES i seu social a Carrer Sant Antoní núm 91 de 43800 Valls (Tarragona). 

Quan les dades siguin captades en el procediment de compra, aquestes dades seran incloses en un fitxer denominat Clients Online. 

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i gestionar la seva compra. Aquestes dades només seran transmeses quan siguin necessàries per la realització de l’entrega de la comanda i seran conservades sempre que sigui necessari per la normativa de contractació i les obligacions derivades d’ella. 

Quan aquestes dades siguin facilitades a traves del procediment de contacte; aquestes seran incorporades al fitxer de Contactes, que té per finalitat la de gestionar i atendre les peticions de les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i tan sols seran conservades durant es mantingui l’ interès legítim que va ocasionar el seu tractament. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Sant Antoní núm 91 de 43800 Valls (Tarragona) o en el correu info@mardesalut.com, acreditant la seva identificació.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de ANNA MARTÍ I SOLANES. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol altre centre, entitat o empresa disposa del consentiment del seu titular per ser utilitzat per ANNA MARTÍ I SOLANES. 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ANNA MARTÍ I SOLANES, o per tercers que han autoritzat a ANNA MARTÍ I SOLANES a utilitzar-les i publicar-les en la web.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de ANNA MARTÍ I SOLANES l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ANNA MARTÍ I SOLANES

ANNA MARTÍ I SOLANES no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. ANNA MARTÍ I SOLANES poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

CONDICIONS D’US DE LA PLATAFORMA DE VENTA O RESERVA ONLINE

Condicions prèvies

A traves de la plataforma de comerç electrònic que ANNA MARTÍ I SOLANES disposa en la seva web es pot compra alguns dels productes indicats que seran enviats a traves del servei de missatgeria de ANNA MARTÍ I SOLANES i/o reservar altres productes que hauran de ser recollits de forma presencial en la seu de ANNA MARTÍ I SOLANES, en Carrer Sant Antoní núm 91 de 43800 Valls (Tarragona)

Usuari Registrat

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’ obrar pot crear la seva pròpia compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten en l’ apartat de “Registre”.

L’ usuari amb la seva complementació declara que totes les dades que ha facilitat son certes, que corresponen a la seva persona i que ha acceptat les condicions detallades en aquest text i en l avís general en quant a la normativa de protecció de dades.

L’ usuari, una vegada complimentat el procediment podrà accedir a la seva àrea personal , on podrà visionar el històric de comandes i el detall de les seves transaccions així com les seves dades de caràcter personal, podent realitzar quantes modificacions consideri pertinents així com donar de baixa el compte personal creat.. 

L’ usuari escollirà una contrasenya per autentificar la seva identitat en el moment d’ accedir a la web; tenint l’ obligació de custodiar la contrasenya de forma confidencial i no compartint-la amb tercers; podent en tot cas modificar-la quan així ho consideri i en el supòsit que consideri que pot ser compartida per altres usuaris havent de fer-ho de forma immediata. 

També es permet poder realitzar una compra o reserva sense necessitat de constar com usuari registrat, completant les dades que es sol·liciten en el formulari destinat a aquest efecte i sense que es doni d’alta com a usuari registrat.

Procedimient De Compra I Pagament

En el lloc web es descriu les condicions de cada un dels productes oferts així com les seves característiques, essent vàlides – llevat d’error tipogràfic- les publicades en el moment de la compra.

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat per targeta de crèdit o pel sistema Pay Pal. 

  • Si es desitja realitzar el pagament per targeta bancària, el lloc web realitzarà un redirigiment a una plataforma de pagament, que funciona amb les màximes mesures de seguretat disponible en el sector a traves d’ un servidor segur utilitzant el protocol SSL; sense que en cap cas ANNA  MARTÍ I SOLANES que en emmagatzemi aquestes dades sen tan sols accessibles per l’empresa que ofereix la plataforma de pagament, qui informarà i abonarà a ANNA MARTÍ I SOLANES el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.

  • Si el pagament es realitza per plataforma Pay Pal; es remetrà a la plataforma d’aquest mitjà de pagament, havent l’usuari accedir a la seva compte i finalitzar el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a ANNA MARTÍ I SOLANES el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.

Una vegada comprovat i havent estat informat de que el procediment de pagament s’ ha realitzat de forma satisfactòria, ANNA MARTÍ I SOLANES emetrà el corresponent comprovant de compra a la adreça de correu electrònic facilitada pel Client – Usuari. 

En cap cas, ANNA MARTÍ I SOLANES remetrà el comprovant pel altre mitjà diferent al correu electrònic. El client s’haurà de posar en contacte amb el nostre departament d’ atenció al client si en el termini de 48 hores no ho ha rebut. L’ hi recomanem que prèviament comprovi totes les carpetes del seu correu, incloent la del correu no desitjat.

Entrega producte

Enviament

El producte s'envia pel servei de missatgeria Envialia 48h - 72h els dies laborables a Espanya (Península Ibèrica).

S’entendrà que el producte ha estat correctament entregat quan aquest sigui lliurat en el domicili indicat pel Usuari.- client al efectuar la compra, amb independència de que no sigui la persona que accepta la seva recollida; entenent en tot cas de que es disposa de la autorització del usuari – client per recollir-ho.

Recollida del producte

Quan el client indiqui que el producte serà recollit en la botiga, la comanda tan sols tindrà valor de reserva, havent de ser recollit la comanda en un període no superior a 7 dies en la seu de ANNA MARTÍ I SOLANES (Carrer Sant Antoní núm 91 de 43800 Valls (Tarragona)) que serà en el moment que es formalitzarà la compraventa entre les dues parts. 

Dret de desistiment

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris i per aquelles persones que ostentin la condició de consumidor i usuari, una vegada realitzada la compra i rebuda en el domicili indicat en el moment de realitzar la compra –, el usuari disposa de 14 dies naturals per exercitar el seu dret de desistiment des de la recepció del producte. 

L’ usuari haurà de posar-se en contacte amb l’ empresa a través del següent correu electrònic info@mardesalut.com, manifestat que desitja exercitar el seu dret de desistiment. El dret de desistiment no podrà ser exercitat quan els productes comprats hagin estat personalitzats o als productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, d’acord amb la legislació aplicable.

En aquest moment serà informat del procediment que es realitzarà per recollir els productes; i que una vegada rebuts i verificats que es troben en perfectes condicions, serà quan es retornarà l’import abonat, llevat de les despeses de retorn del producte que s’hagin generat pel desistiment de la compra, que sempre serà a càrrec del client.

Una vegada finalitzat aquest termini, ANNA MARTÍ I SOLANES no acceptarà devolucions por desistiment en els productes adquirits. 

Resolució de conflicte

S’ informa que ANNA MARTÍ I SOLANES no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, restant a la disposició en les dades de contacte i localització indicades en aquest text legal.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’ una plataforma europea per la resolució de conflictes, que podrà ser empleada en l’ àmbit del comerç electrònic i que pot obtenir més informació en: 

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions d’accés de la web es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de Valls (Tarragona) per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes, sempre i quan sigui aplicable aquesta submissió. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.